Social media:

Home News Press Releases

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

 

Bioróżnorodność Ekosystemów Morskich

 

Warszawa, 22 maja 2012

 
Zwiększenie świadomości i zrozumienia społeczeństwa dla potrzeby ochrony bioróżnorodności to cel obchodzonego co roku 22-go maja Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej. Choć święto będziemy obchodzić już po raz 20-sty, w kwestii ochrony zmniejszającej się światowej różnorodności biologicznej do zrobienia jest co raz więcej... Fundacja Nasza Ziemia działa już teraz.
 
Unia Europejska nie zrealizowała najważniejszego celu Konwencji o Różnorodności Biologicznej, jakim było powstrzymanie utraty bioróżnorodności do 2010 roku. W związku z tym w ramach międzynarodowego szczytu Konwencji o Różnorodności Biologicznej, który odbył się w Japonii w Nagoi w 2010r. zdefinowano dalsze, bardziej ambitne cele pozwalające na skuteczniejszą ochronę fauny, flory i ekosystemów naszej planety. Te cele to między innymi zmniejszenie limitów połowowych organizmów morskich oraz zwiększenie powierzchni morskich i lądowych obszarów chronionych. Tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej jest Bioróżnorodność Ekosystemów Morskich.
 

Coraz więcej czy coraz mniej życia pod wodą?

 
W wodach mórz i oceanów wciąż kryje się życie człowiekowi nieznane. W latach 2000 – 2010 ponad 2700 współpracujących ze sobą naukowców z 80 państw świata wzięło udział w 540 ekspedycjach w różnych częściach globu w ramach międzynarodowej inicjatywy „Census of Marine Life”. Specjaliści badali najróżniejsze typy ekosystemów morskich – od mórz tropikalnych po głębny oceanów i obszary skute lodem. Efektem tej niezwykłej współpracy było odkrycie ponad 1200 nowych morskich organizmów. Ci sami naukowcy nadal badają 5000 form życia, które mogą okazać się nowymi gatunkami. Z raportu Consensus wynika, że do tej pory opisanych zostało 250 000 organizmów morskich, przy czym szacuje się, że na cały świat żywy mórz i oceanów składa się ponad 1 milion organizmów.
 
Z drugiej strony wrażliwe ekosystemy morskie narażone są na coraz bardziej ekspansywną działalność człowieka. Wody morskie służą m.in.: rybakom, hodowcom ryb, przemysłowi transportowemu, energetycznemu i gazowemu, firmom pozyskującym ropę, wojsku, żeglarzom, turystom i wielu innym. Działalność większości interesariuszy na morzu bywa destrukcyjna dla bioróżnorodności morskiej. Podwodne wybuchy podczas ćwiczeń wojskowych ogłuszają i zabijają morskie zwierzęta. Hałas wywołany przez silniki statków utrudnia porozumiewanie się ssaków morskich. Flota połowowa Unii Europejskiej przekracza od dwóch do trzech razy poziom zrównoważony, a jej nadmierne moce połowowe są główną przyczyną przełowienia zasobów ryb.
 
Na stan różnorodoności biologicznej mórz i oceanów ma wpływ również działalność człowieka na lądzie. Nieodpowiedzialne inwestycje wzdłuż linii brzegowych doprowadzają do utraty przybrzeżnych siedlisk, miejsc niezwykle cennych dla ichtiofauny. Dobrym przykładem takiego zjawiska jest karczowanie zbiorowisk roślinnych wód przybrzeżnych Bałtyku pod pretekstem tworzenia nielegalnych plaż przy kampingach. Wreszcie na wpływ jakości wody danego morza i jego zasoby mają sami mieszkańcy jego zlewni. Używanie zbyt dużej ilości detergentów w naszych domach doprowadza do niekorzystnego zjawiska eutrofizacji wód morskich – w naszym przypadku wód Bałtyku. Pierwiastki takie jak azot i fosfor, obecne w środkach czystości i kosmetykach spływają kanalizacją, a następnie rzekami do morza. Tam są pożywką dla glonów, które pod wpływem nadmiaru tych tzw. biogenów rozmnażają się w tempie tak szybkim, że doprowadzają do zmiany parametrów wody, ograniczają jej przejrzystość, zużywają tlen i utrudniają promieniom słonecznym dotarcie na większe głębokości. W konsekwencji powstają pozbawione tlenu i życia tzw. pustynie denne. Według badań HELCOM tylko w Morzu Bałtyckim z powodu presji wywołanej działalnością człowieka spada liczebność populacji 59-ciu gatunków organizmów morskich.
 

Przekuć wiedzę na działanie..

 
Fundacja Nasza Ziemia działa na rzecz zachowania bioróżnorodności ekosystemów morskich. Wspólnie z Fundacją „Sprzątanie Świata – Polska” co roku prowadzi kampanię Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku prowadząc edukację ekologiczną i przekazując młodzieży i dorosłym wiedzę o tym  jak troszczyć się o nasze morze na co dzień. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Bałtyk też może...
...być czysty! ...być bioróżnorodny! ...być pełen ryb!”. Wszystkie akcje będące częścią tegorocznych obchodów MSB mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na złożoność problemów trapiących Bałtyk oraz zainspirowanie do działania na rzecz jego skutecznej ochrony. 
 
Jako członek i koordynator międzynarodowej koalicji OCEAN2012 w Polsce, Fundacja Nasza Ziemia podejmuje działania, które mają na celu zlikwidowanie problemu przełowienia stad ryb, destrukcyjnych praktyk połowowych oraz zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zdrowych zasobów ekosystemów morskich. Koalicja stawia sobie za cel doprowadzenie do skutecznej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, dzięki której możliwe będzie odbudowanie przełowionych stad oraz zachowanie zasobów organizmów morskich dla przyszłych pokoleń.

 
Chcesz chronić różnorodność mórz i oceanów razem z nami? Dołącz do nas i zaangażuj się w pracę przy morskich projektach Fundacji Nasza Ziemia! Wszystkich chętnych wolontariuszy zachęcamy do przesłania zgłoszenia na adres: fundacja@naszaziemia.pl

 
W sprawach związanych z tematem bioróżnorodności i jej ochrona prosimy kontaktować się z Justyną Niewolewską z Fundacji Nasza Ziemia; justyna@naszaziemia.pl 
Tel. 502 357 321
 
 
Źródła:
 
Konwencja o różnorodności biologicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532) 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2012). Marine Biodiversity—One Ocean, Many Worlds of Life. Montreal,
Oceana (2011). Conservation proposals for ecologically important areas in the Baltic Sea.
 
Informacja powstała w ramach Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.